Wilhelmina School Hilversum

Leren doe je met en van elkaar

Leerlingenzorg

Intern begeleider (IB) > De IB-er is één van de leerkrachten die zich heeft gespecialiseerd in leerlingenzorg. De IB-er coördineert de zorg op school, zorgt voor duidelijke dossiers van de leerlingen en ondersteunt en begeleidt de leerkrachten bij de uitvoering van groepsplannen en  handelingsplannen van leerlingen, die extra zorg nodig hebben. Dit kan zijn omdat de leerstof te moeilijk voor hen is, of omdat gezien wordt dat een kind niet lekker in zijn vel zit. Ook een leerling die heel intelligent is heeft andere zorg nodig. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van groepsplannen waarbinnen meerdere leerlingen van de groep specifieke begeleiding krijgen. Tevens is er gerichte aandacht voor kinderen die aandacht nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied.

In een handelingsplan staat op welke tijden en met welk materiaal er gewerkt gaat worden. Als het groeps- of individuele handelingsplan is uitgevoerd, wordt bekeken of de gestelde doelen gehaald zijn. Er wordt besloten of het nodig is dat het plan verlengd wordt, of dat extra aandacht niet meer nodig is. De ouders zijn volledig op de hoogte van het handelingsplan. Interne begeleiders van Stichting Proceon vormen een netwerk, waar ze kennis en ervaringen met elkaar delen. De intern begeleider beschikt over een uitgebreid extern netwerk, waar hulp kan worden gevraagd. We streven ernaar dat alle leerlingen hierdoor op onze scholen op een goede manier onderwijs volgen..

Remedial teaching > Remedial Teaching (kinderen extra ondersteuning bieden) wordt door de leerkrachten in de groepen zoveel mogelijk zelf gegeven. Doordat de leerkracht zelf de extra ondersteuning biedt, is het rendement hiervan groot omdat de leerling op meerdere dagen van deze ondersteuning kan profiteren. Dit is mogelijk door adaptief te werken. Dit betekent rekening houden met de verschillen van kinderen. sociaal-/emotionele ontwikkeling. Twee keer per jaar wordt er een nieuw groepsplan gemaakt voor de vakken rekenen, technisch lezen en spelling en dit wordt twee keer per jaar tussentijds geëvalueerd en bijgesteld.  Tweemaal per jaar wordt de Scol lijst ingevuld. Dit is een gedragsvragenlijst (toets) die de gedragingen van kinderen in categorieën indeelt. De Scol lijst geeft het resultaat genormeerd weer. Op die manier weet de leerkracht welke leerling nog extra ondersteuning behoeft op het sociaal/ emotioneel gebied. De observaties van de leerkracht zijn hierbij van groot belang.

Samenwerkingsverband UNITA > In het kader van weer samen naar school (WSNS) maken al onze scholen deel uit van het samenwerkingsverband Het Gooi en omstreken, waarin nog 46 andere scholen participeren. Dit samenwerkingsverband UNITA initieert allerlei activiteiten, die de leerlingenzorg op de school verbetert. Daarnaast beschikt het SWV Samenwerkingsverband over veel kennis, die zij beschikbaar stellen aan de scholen om de zorg aan leerlingen te optimaliseren.

Plusklas/Plannex > In iedere groep zitten wel leerlingen die de leerstof uit hun groep gemakkelijk aan kunnen. Om deze groep extra te motiveren en uit te dagen heeft de Wilhelminaschool een Plusklas. De klas is bedoeld voor de groepen 2, 3, 4 & 5. Voor de hogere groepen zet de Wilhelminaschool Plannex in. De Plusklasleerlingen krijgen apart “les” in groepjes van ongeveer 8 kinderen. Er wordt met hen gefilosofeerd, we doen moeilijke proefjes en we praten over onderwerpen waar kinderen graag meer over willen weten. Ook worden hun creatieve vermogens aangesproken. In de klas krijgen zij tijd en ruimte om aan de andere leerlingen en hun leerkracht te laten zien waar zij mee bezig zijn.

Elke leerling krijgt een eigen mapje met daarin al het Plusklas materiaal. Gedurende de week wordt er in de klas tijd vrijgemaakt, zodat zij hieraan kunnen werken. Soms zullen de leerlingen ook thuis iets moeten opzoeken, voorbereiden of iets van huis mee moeten nemen. Als uw kind uitgenodigd wordt voor de Plusklas,  hoort u dat via de leerkracht van uw kind.

Leerlingvolgsysteem > Bij de meeste kinderen verloopt de ontwikkeling op school zonder problemen. Ze leren door hun nieuwsgierigheid steeds nieuwe dingen. De school is weliswaar klassikaal georganiseerd, maar dat houdt niet in dat we geen rekening houden met individuele kinderen. Verschillen mogen er zijn! Op grond van opleiding en nascholing heeft elke leerkracht “know how” in huis om vast te kunnen stellen wat elk kind nodig heeft. Bovendien wordt het werk van de kinderen gecorrigeerd, waardoor leerkrachten de vorderingen en moeilijkheden van kinderen kunnen volgen. Ook hebben we een leerlingvolgsysteem ingevoerd en wel op de volgende onderdelen: sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, ordenen, observatie, rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen.

In een leerlingvolgsysteem wordt op van tevoren afgesproken momenten, vastgelegd in een toetskalender, geobserveerd en/of getoetst hoe de ontwikkeling van de kinderen verloopt. Op grond van verzamelde gegevens worden dan maatregelen genomen, zowel voor kinderen die onder de norm presteren als voor kinderen die zeer goed scoren.  Vanaf de kleutergroepen worden deze vaardigheden getoetst door middel van landelijk genormeerde toetsen ontwikkeld door het Centraal Instituut Toets Ontwikkeling (CITO). De leerkracht vergelijkt de ontwikkeling van het kind met klasgenoten en het landelijke gemiddelde. De registratie van de toetsresultaten gebeurt met behulp van een computerprogramma. Dat programma geeft de leerkracht de mogelijkheid een gedetailleerd beeld te krijgen van de vorderingen van de leerlingen.

  • ©2020 Wilhelmina School Hilversum
  • Gijsbrecht van Amstelstraat 4
  • 1213CK Hilversum
  • t: 035-6215840
  • e: wilhelmina@proceon.nl