Wilhelmina School Hilversum

Leren doe je met en van elkaar

Medezeggenschapsraad

De Wilhelminaschool heeft een Medezeggenschapdsraad (MR). Deze bestaat uit een personeels-  en een oudergeleding. Het aantal leden van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen op school. De raad wordt gekozen door de ouders. Voor een periode van 3 jaar nemen zij zitting en treden af volgens een vaststaand rooster. 
 
 De samenstelling van onze MR is als volgt:
 
Oudergeleding:
- Alwin Truin
- Hanneke van der Lenden
- Inge van Lievenoogen
 
 Personeelsgeleding:
- Trudy Nwanne
- Eveline Slotboom
- Leonie Pos
 
Uit haar midden kiest de MR een voorzitter en een secretaris. De MR kent een reglement waarin haar taken en bevoegdheden zijn beschreven die voortvloeien uit de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) uit 1992. De taak van de MR is het gevraagd of ongevraagd adviseren van bestuur en personeel in beleidszaken. Er vindt regulier overleg plaats met de schoolleiding om de contacten zo optimaal mogelijk te houden. De MR heeft t.a.v. een aantal beleidsterreinen advies- of instemmingsbevoegdheid. Een omschrijving hiervan staat in de informatiemap Proceon. Geschillen tussen het bevoegd gezag en (een deel van) de MR kunnen worden voorgelegd aan de Geschillen WMO van de Nederlandse Protestants Christelijke Schoolraad.
 
email: mr.wilhelminaschool@proceon.nl
  • ©2021 Wilhelmina School Hilversum
  • Gijsbrecht van Amstelstraat 4
  • 1213CK Hilversum
  • t: 035-6215840
  • e: wilhelmina@proceon.nl